Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.elgraw.com, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest firma Elgraw Przemysław Pawełek z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Torowa 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do spraw gospodarki, posiadającą NIP 9930643530 oraz REGON 122524102 („Sprzedający”).

2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów towarów („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie (z potwierdzeniem mailowym).

4. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod nr telefonu: +48 ( 14 ) 657 12 46 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.elgraw.com. (link: http://elgraw.com/index.php?route=information/contact).

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, a także do przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. IIX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia tegoż Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.

2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (dokument realizacji zamówienia lub faktura). Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dokument realizacji lub faktury w formie elektronicznej. W razie potrzeby uzyskania faktury VAT w formie papierowej, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym na podane w pkt I ust. 2 dane kontaktowe.


III. ZASADY ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”).

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy:

        a) gotówka – przy odbiorze towaru (opcja dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),

A także opcje płatności „z góry”, przed dostawą zamówienia:

        a) elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Sprzedawcy, tj. spółki PaU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. („Operator płatniczy”),

         b) W razie wyboru płatności elektronicznym przelewem bankowym, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „PayU.pl” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Kupujący może także wrócić do dokonania powyższej płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora PayPro S.A. wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym.

        c) Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal na konto Sprzedawcy: [email protected]

        d) Tradycyjny przelew bankowy – na rachunek sprzedawcy
Bank: mBank.
Numer rachunku: 48 1140 2004 0000 3702 74172663.

3. Wybierając płatność jedną z opcji płatności „z góry”, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia, postępując zgodnie z procedurą płatności określoną przez Operatora płatniczego. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.

4. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru.

5. Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Klienta z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.


IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1. Zakupiony towar jest wysyłany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do trzech dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.

2. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz Paczkomat Inpost, a ich koszty i termin realizacji opisane są szczegółowo w zakładce „Czas dostawy” (link: http://elgraw.com/czas-dostawy)

3. Wskazane koszty dostawy zawierają także koszty opłaty za daną metodę płatności, które odpowiadają kosztom ponoszonym w tym zakresie przez Sprzedającego.

4. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy. Realizacja zamówień na kilka produktów może ulec wydłużeniu.

6. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.


V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad sprawdzenie w taki sposób, jakby to było możliwe w sklepie stacjonarnym.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:

        a) pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres mailowy: [email protected]

        b) korzystając ze wzoru odstąpienia dostarczonego Kupującemu przez Sprzedającego, co nie jest obowiązkowe, przesłanego w wiadomości e-mail na adres: [email protected],

4. Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia/wiadomości o odstąpieniu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.

6. Proszę zwrócić Towary na adres Sprzedającego: Elgraw Przemysław Pawełek ul. Torowa 10, 33-100 Tarnów.7. Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.


VI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji należy wysłać na adres mailowy informację reklamacyjną. Wiadomość reklamacyjna powinna zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.).

3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: Elgraw Przemysław Pawełek, ul. Torowa 10, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy” lub złożona w sklepie stacjonarnym Elgraw znajdującym się pod wyżej wymienionym adresem. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą siedziby firmy na powyższy adres.

4. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego.

        a) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

        b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: Elgraw Przemysław Pawełek, ul. Torowa 10, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Reklamacja”.

6. W celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności”, która dostępna jest pod linkiem: http://elgraw.com/polityka-prywatnosci


VIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.elgraw.com jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

        a) zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy

        b) wysyłka newslettera.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

        a) połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/512 kbits, adres stały, publiczny,

        b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari lub podobna,

        c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

        a) W zakresie wykonania umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. VI Regulaminu,

        b) W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy w sposób opisany poniżej,

        c) Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

        d) Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.e) Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

        f) uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

9. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została poniżej:

        1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną.

        2. Działanie programów typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.

        3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.

        4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.

        5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

        6. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet.

        7. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

        8. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

        9. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzącego w granice definicji wymienionych powyżej, a występującego pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

        

10. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

       

        a) Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,b) Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.


IIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Punkt IX Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie jej odbioru, w obecności Kuriera i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika/ Kuriera.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy / Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona- w ramach pojedynczego roszczenia, a także za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca / Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy / Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.elgraw.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.